iA


Data

Privacyverklaring

Vuyk Onderzoek Ontwerp en Advies (VOO&A), gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke data zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens:

www.ernstvuyk.com
Koningsweg 177
3585 LC Utrecht
+31302521170

Persoonsgegevens die wij verwerken

VOO&A verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • voornaam en familienaam
  • e-mail
  • telefoon
  • adres

Privacy van kinderen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers van deze website die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ernstvuyk.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VOO&A verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. U te kunnen informeren over kennis of informatie die u bij ons hebt opgevraagd door het invullen van het contactformulier. U heeft ons hiervoor toestemming gegeven. U kunt uw toestemming op eenvoudige wijze weer intrekken door contact op te nemen via info@ernstvuyk.com.

  1. Het verstrekken van uw informatie aan klanten van VOO&A, voor zover dit expliciet of impliciet blijkt uit de adressering van U richting specifieke email-adressen van x@ernstvuyk.com, waarbij x = naam van klant van VOO&A, danwel gespecialiseerde email-adressen, met de structuur y@klantnaam.z waarbij y = naam binnen VOO&A en z de extensie zoals .nl , .com , .org etc.. Voor sommige klanten van VOO&A worden gegevens en website(s) beheerd en gebruikt voor het verzamelen van persoons- en contactgegevens. Op dergelijke websites is tevens een AVG verklaring opgenomen met verwijzing naar de verantwoordelijkheden van VOO&A.

Geautomatiseerde besluitvorming

VOO&A neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VOO&A) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

VOO&A verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, de overeenkomst tussen u en een specifieke ‘derde’, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VOO&A gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VOO&A en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ernstvuyk.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

Vuyk OO&A wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VOO&A neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ernstvuyk.com.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VOO&A bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mocht de overeenkomst tussen beide partijen eindigen, dan zullen wij binnen 4 weken na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn uw gegevens vernietigen.

Laatste wijziging privacy statement

VOO&A behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. VOO&A raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 15 augustus 2018.